Demo Giải Pháp Tiếp Thị Liên Kết

Thiết lập cấu hình Demo Shop

Affiliate solutions demo shop

Demo Shop được cấu hình như sau, bạn cần nhớ để dễ theo dõi trong quá trình demo:

  • Số cấp cộng tác viên: 2
  • Tỷ lệ hoa hồng: 20% cho cấp 1 (cấp trực tiếp), 10% cho cấp 2 (cấp trên)
  • Thời gian lưu cookie: 30 ngày
  • Loại trừ chi phí vận chuyển, thuế phí khỏi doanh thu tính hoa hồng

Đăng ký cộng tác viên

Đăng ký cộng tác viên
0399.11.88.91